Aicon Rešenja za upravljanje biznisom

ELOenterprise Ver. 7.0


Овој програмски пакет е наменет за средни и големи претпријатија, неговите функционалности се исто како и кај ELOprofessional пакетот, но разликата се состои во тоа што ELOenterprise работи на UNIX и LINUX оперативните системи.

ELOenterprise овозможува креирање на неограничен број на архиви, и воедно не ограничува пристап на било кој број на корисници.


Почитувајќи ја разноликоста на организацијата и производствените гранки кадешто се применува, ELOenterprise е замислен како модуларен систем и може да се прилагоди на различните потреби. Покрај модуларноста, негова главна карактеристика е и можноста за автоматско управување на текот на креирање т.е. обработката на документите-"workflow".Некои од карактеристиките на овој програмски пакет се:

 1. WEB сервиси
 2. SQL бази по избор
 3. Интегриран Workflow
 4. Интеграција со Microsoft Office пакет
 5. Multi – клиент
 6. SOAP
 7. .net API
 8. Java API

 

Дополнителни модули:

 • »ELO Backup
 • »ELO OCR
 • »ELO Barcode
 • »ELO DocXtractor
 • »ELO Business Logic Provider
 • »ELO Internet gateway
 • »ELO Signature
 • »ELO Replikation
 • »COLD
 • »ELO MOBIL
 • »ELO For Smartphone

Интерфејси:

 • »ELO Archive links for SAP
 • »ELO for Microsoft Dinamics NAV
 • »ELO MS CRM
 • »ELO CAD
 • »ELO SharePoint
 • »ELO XC