Aicon Rešenja za upravljanje biznisom

ELO во градска општина Палилула

Белградската општина Палилула и AICON потпишаа договор за воведување на ELO DMS. Имплементацијата на ELOenterprise Ver.7. ќе опфати поврзување со постоечки софтверски решенија, и ќе овозможи следење на развојот на информациониот систем на оваа општина.
Поставено oktobar 2010.

Започна проектот ELO во ФАРМАКОМ МБ

Концернот ФАРМАКОМ МБ од Шабац го одбра ELOenterprise kaко основа за својот систем ѕа управување со документација.

Поставено septembar 2010.

Имплементација на SAP во Petruzalek д.о.о.

Aicon соработува на вовдување на SAP ERP во фирмата Petruzalek d.o.o., Белград, водечки испорачател на технологија ѕа пакување. Нашите консултанти го вградуваат своете искуство на слични проекти во Србија и регионов како би се реалиѕирал оптимален и ефикасен систем ѕа секојдневно работење на српскиот пазар.
Поставено juli 2010.