Aicon Rešenja za upravljanje biznisom

SAP - бизнис платформа која претставува моќна алатка за развој на претпријатието, која придонесува за оптимално користење на информационите ресурси на компанијата


SAP AG е светски лидер на пазарот за ERP Технологии (Enterprise Resource Planning), со централа во Валдорф во Германија, SAP нуди бизнис платформа која претставува моќна алатка за развој на претпријатието, која придонесува за оптимално користење на информационите ресурси на компанијата, подобрување на ефикасноста во работењето и градење на јаки врски со опкружувањето.

SAP дава индустриски решенија кои се засновани на детално познавање на процесот кој го покренува работењето на претпријатието, без разлика на големината и и типот на индустријата.


Во концептот на SAP решенијата вградени се следниве принципи:

  • »Потполна интегрираност на сите апликациски,
  • »Висока функционалност и продуктивност,
  • »Сеопфатност и сигурност во работата,
  • »Флексибилност и сегментираност


SAP е потполно интегрирано апликативно решение кое ги покрива сите работни процеси. SAP апликациските модули ги автоматизираат процесите кои се основа за одвивање на меѓусебно поврзаните работни активности: од набавка, производство, продажба и дистрибуција до финансии и сметководство. Информациите се внесуват само еднаш и тоа на местото каде што започнува работниот процес и се достапни во секое време и на секое место.

Нашето дванесетгодишно искуство на воведување на SAP во домашни претпријатија, им носи на нашите корисници драгоцен извор на решенија прилагодени на домашните прописи и пракса.

SAP е потполно интегрирано апликативно решение кое ги покрива сите работни процеси